Thép VAS ủng hộ Tỉnh Thanh Hóa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thép VAS ủng hộ Tỉnh Thanh Hóa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đồng hành và chung tay với cả nước trong công tác phòng chống dịch Covid 19, ngày 26/08/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn [đại diện VAS] tiếp tục ủng hộ Tỉnh Thanh Hóa trong công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương với số tiền 5 tỷ đồng.

VAS đồng hành cùng công tác phòng, chống dịch tại Tỉnh Thanh Hóa

VAS đồng hành cùng công tác phòng, chống dịch tại Tỉnh Thanh Hóa

Đồng hành và chung tay với cả nước trong công tác phòng chống dịch Covid 19, chiều qua, ngày 26/08/2021, Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn [đại diện VAS] tiếp tục ủng hộ Tỉnh Thanh Hóa trong công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương với số tiền 5 tỷ đồng.

Đăng ký phòng ở tại khu thdv 17ha_Thanh Hóa

Đăng ký phòng ở tại khu thdv 17ha_Thanh Hóa

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho CB-CNV yên tâm làm việc, ổn định công tác trước tình hình thực tế diễn biến dịch covid và các công tác triển khai phòng chống dịch bệnh.