Cơ hội nghề nghiệp

Mẫu thông tin ứng viên

Các ứng viên quan tâm và mong muốn làm việc tại VAS vui lòng download, điền vào phiếu thông tin ứng viên tại đây và hoặc gửi CV về email được nêu tại vị trí tuyển dụng.